تاکیدات در میزان نماهای ساده

ریتم 4/4 اسلپ دار

آرپژ 4/4 جذاب

ریتم 6/8 شاد قمیش دار

ریتم 4/4 رومبا

ریتم 6/8 شاد و زیبا